ปณิธานของภาควิชาพืชไร่นา
 
“ภาควิชาพืชไร่นา มุ่งพัฒนา และเสริมสร้างบัณฑิตและงานวิจัยให้มีคุณภาพและคุณธรรม ออกสู่สังคมไทยและสังคมโลก”