เป้าหมายของภาควิชาพืชไร่นา

  1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้มีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อม คุณธรรมออกสู่สังคมโลก
  2. พัฒนาหลักสูตร ทุกระดับปริญญาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้ง ในและต่างประเทศ
  3. วิจัยงานด้านพืชไร่สาขาวิชาต่างๆ ทั้งแนวลึกและแนวกว้างให้สอดคล้องกับการพัฒนา การเกษตรของประเทศ
  4. ถ่ายทอดวิชาการและผลงานวิจัยด้านพืชไร่สู่เกษตรกร และบุคคลที่สนใจให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
  5. ส่งเสริม ทำนุบำรุงประเพณี และวัฒนธรรม