นางสาวชุลีพร
นาคพวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุนทรี
สุทัศโชติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอาภรณ์รัตน์
พงศ์ชัยประทีป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางรัตนา
ศิริปัญญารักษ์
พนักงานธุรการระดับ บ2
นางศรีวรรณ
มียิ่ง
พนักงานห้องปฏิบัติการ
นายชูศักดิ์
น้อยไพล
พนักงานขับรถยนต์
นายมนตรี
พ่วงแพร
พนักงานการเกษตร