1. ผลิตบัณฑิตพืชไร่ที่มีคุณภาพในด้านวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
  2. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท อย่างน้อย ทุก 5 ปี ปริญญาเอก อย่างน้อยทุก 6 ปี
  3. ปรับปรุง/เปิดสอนรายวิชาใหม่ อย่างน้อยทุก 2 ปี
  4. มีงานวิจัยในสาขาวิชาพืชไร่หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่คณาจารย์/บุคลากรในภาควิชาฯ เป็นหัวหน้าโครงการ หรือผู้ประสานงานหลัก อย่างน้อยปีละ 10 โครงการ
  5. มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ และหรือนำเสนอผลงานทาง วิชาการในการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาพืชไร่นา หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 15 เรื่อง
  6. ให้การฝึกอบรมและถ่ายทอดวิชาการ/ผลงานวิจัย อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร
  7. เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการ ปีละ 30 mandays (8 ชม. ทำงาน = 1 mandays)
  8. จัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยเนื่องในโอกาสสำคัญ หรือตามเทศกาล ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี