ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

 • รายละเอียดของหลักสูตร
 • แผนการศึกษา
 • ข้อมูลรายวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

แบบ 1.1

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางพืชไร่
Advanced Research Methods in Agronomy
3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกิต)
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
8

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1 (ไม่นับหน่วยกิต)
01003697 สัมมนา
Seminar
1 (ไม่นับหน่วยกิต)
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
8

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1 (ไม่นับหน่วยกิต)
01003697 สัมมนา
Seminar
1 (ไม่นับหน่วยกิต)
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
8

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1 (ไม่นับหน่วยกิต)
01003697 สัมมนา
Seminar
1 (ไม่นับหน่วยกิต)
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
8

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1 (ไม่นับหน่วยกิต)
01003697 สัมมนา
Seminar
1 (ไม่นับหน่วยกิต)
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
8

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
8

แบบ 2.1

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางพืชไร่
Advanced Research Methods in Agronomy
3(3-0-6)
X9999991 วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
5

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
7

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
7

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
7

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
7

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
8

แบบ 2.2

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข

3(3-0-6)
01003691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางพืชไร่
Advanced Research Methods in Agronomy
3(3-0-6)
X9999991 วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
X9999991 วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
9

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
6

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
6

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
6

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
6

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
6

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003697 สัมมนา
Seminar
1
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
6

ชั้นปีที่ 5 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
6

ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003699 วิทยานิพนธ์
Thesis
6


 • 01003691
  ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางพืชไร่
  Advanced Research Methods in Agronomy
  งานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์พืชไร่ และการจัดทำโครงร่างการวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล และการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทางวิชาการ และการนำเสนอ การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดทำรายงานเพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ

  Advanced research in agronomy and preparation of research proposal, application of information technology and computer for data processing and retrievals, data analysis, technical report writing, technical presentation and group discussion. Paper preparation for international journal publication.
 • 01003697
  สัมมนา
  Seminar
  การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางพืชไร่ในระดับปริญญาโท

  Presentation and discussion on current interesting topic in agronomy at the master’s degree level.
 • 01003699
  วิทยานิพนธ์
  Thesis
  วิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

  Research at the doctoral degree level and compile into a thesis.
 • X9999991
  วิชาเอกเลือก
  วิชาเอกเลือก
  วิชาเอกเลือก

  วิชาเอกเลือก