รศ. ดร.ภัศจี
คงศีล
รองหัวหน้าภาคฝ่ายแผนงานและวิจัย
ผศ. ดร.สุจินต์
เจนวีรวัฒน์
รองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
ผศ. ดร.ดำรงวุฒิ
อ่อนวิมล
รองหัวหน้าภาคฝ่ายกิจการนิสิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ