ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

 • รายละเอียดของหลักสูตร
 • แผนการศึกษา
 • ข้อมูลรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่

แผน ก แบบ ก 1

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่
Research Methods in Agronomy
3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกิต)
01003599 วิทยานิพนธ์
Thesis
9

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข

1 (ไม่นับหน่วยกิต)
01003599 วิทยานิพนธ์
Thesis
9

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003599 วิทยานิพนธ์
Thesis
9

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข

1 (ไม่นับหน่วยกิต)
01003599 วิทยานิพนธ์
Thesis
9

แผน ก แบบ ก 2

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข

3(3-0-6)
01003591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่
Research Methods in Agronomy
3(3-0-6)

1(1-0-2)
X9999991 วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข

3(2-2-5)

1
01003599 วิทยานิพนธ์
Thesis
3
X9999991 วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
6

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข
01003599 วิทยานิพนธ์
Thesis
6
X9999991 วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข

1
01003599 วิทยานิพนธ์
Thesis
3

แผน ข

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข

3(3-0-6)

3(2-2-5)
01003591 ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่
Research Methods in Agronomy
3(3-0-6)
X9999991 วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
3

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข

3(3-0-6)

1
X9999991 วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
6

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข

1(1-0-2)

3
X9999991 วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
6

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต เงื่อนไข

3

1

 • 01003591
  ระเบียบวิธีวิจัยทางพืชไร่
  Research Methods in Agronomy
  หลักการและระเบียบวิธีการวิจัยทางพืชไร่ การวิเคราะห์ปWญหาเพื่อกำหนด หัวข้องานวิจัย วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและ เทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ แปลผล และการวิจารณ์ผลการวิจัย การจัดทำรายงาน เพื่อการนำเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

  Research principles and methods in agronomy, problem analysis for research topic identification, data collection for reserearch planning, identification of samples and techniques, research analysis, result explanation and discussion, report writing, presentation and preparation for journal publication. • 01003599
  วิทยานิพนธ์
  Thesis
  วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

  Research at the master’s degree level and compile into a thesis.
 • X9999991
  วิชาเอกเลือก
  วิชาเอกเลือก
  วิชาเอกเลือก

  วิชาเอกเลือก
คณาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรคณาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณาจารย์

อาจารย์ผู้สอน