นิสิตบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ ร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาโรงเรือนทดลอง เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับปลูกพืชทดลอง และสนับสนุนการเรียนการสอน  ของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แฟ้มรูปภาพ