ศิษย์เก่าพืชไร่ KU37 บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเกษตร จำนวน 800,000 บาท โดยมี รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดี คณะเกษตร และ ผศ.ดร.ปิยะ กิตติภาดากุล หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา เป็นผู้รับมอบ

แฟ้มรูปภาพ