ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
  1. การประกวดรูปแบบเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ไม่จำกัดเพศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  2. อาจารย์ผู้ดูแลทีม จำนวน 1 ท่าน
หมายเหตุ : รับจำกัดเพียง 20 ทีม ขอสงวนสิทธิ์โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
  1. เมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
  2. แผ่นไม้ขนาด A3 (29.7 x 42 ซม.) เว้นขอบ 1 ซม.
  3. กาว
  4. ดินสอ
  5. ยางลบ

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้) : 1 ชั่วโมง (เพิ่มเวลาวางแผนให้ 30 นาที)