11 สค 2566 รศ.ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร ผศ.ดร. ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผศ. ดร. ปิยะ กิตติภาดากุล และผศ.ดร. ทรงยศ โชติชุติมา อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. นิรันดริ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและการส่งเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพดอาหารสัตว์ มันสำปะหลัง ฯ) แก่กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และแพะแกะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

แฟ้มรูปภาพ