บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด/บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด กิจกรรม "Driving the Future of Plant Breeding"
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กิจกรรมประกอบด้วย
- เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์ "From Selecting the Best to Designing the Best: Precision Breeding"
- แนะนำบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
- กิจกรรม Education Play
- แนะแนวการเตรียมความพร้อม เพื่อโอกาสในการร่วมงานกับบริษัท (ฝ่ายบุคคลร่วมแชร์เรื่องการสมัครงาน และสหกิจศึกษา)

แฟ้มรูปภาพ