คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา รศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์ ผศ.ดร.ภัศจี คงศีล อ.ดร.อรุณี วงษ์แก้ว อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย อ.ดร.อภิเดช รักษ์เป็นไทย เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องมาในปีที่ 4 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยและหารือแนวทางในการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการร่วมกัน