วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย (TTDI) ได้จัดงาน Cassava Field Day ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์พันธุ์มันสำปะหลังจำนวน 3 พันธุ์ซึ่งต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังชุดแรกในประเทศไทย ได้แก่ TME B419, IITA-TMS-IBA980581 และ IITA-TMS-IBA920057 ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้หารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการร่วมกันจัดทำโครงการปรับปรุงพันธุ์ต้านทานและการใช้วิธีการควบคุมโรคพืชเพื่อควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 เป็นต้นมา และได้นำเข้าพันธุ์ดังกล่าวจาก IITA ประเทศไนจีเรีย เพื่อนำมาทดสอบศักยภาพผลผลิตและความต้านทานโรคในประเทศไทย พบว่า 3 พันธุ์ดังกล่าวให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 แต่มีความต้านทานโรคใบด่าง จึงมีแผนในการขยายและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป และใช้เป็นเชื้อพันธุกรรมสำหรับปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างในประเทศไทยในรุ่นต่อไป สำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดสามารถอ่าน e-book ได้ตามลิ้งก์นี้ https://heyzine.com/flip-book/448d267ebf.html