กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้ให้เกียรติมาบรรยายในการสัมมนาพิเศษของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คาร์บอนในดิน คาร์บอนในพืชเศรษฐกิจ  กับหมอกควันข้ามแดนโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามจุดไหม้ไฟของประเทศไทย ในวันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 302 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

แฟ้มรูปภาพ