ผศ.ดร.ภัศจี คงศีล ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสถานภาพและทิศทางการวิจัย การสร้างเทคโนโลยีและการผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่มูลค่า จัดโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 -13.00 น. ณ ห้องเซนเซชั่น-ไวเบรชั่น ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพื่อร่วมออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายด้านความยั่งยืนของห่วงโซ่มูลค่ามันสำปะหลัง

แฟ้มรูปภาพ