ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ดร.นิสา มีแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มาบรรยายสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “พืชปุ๋ยสด พืชเพื่อการบำรุงดิน” ในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้อง 302 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พืชวงศ์ถั่วเพื่อการบำรุงดิน รวมถึงแนะนำการวางแผนดำเนินโครงการวิจัยที่สร้างผลผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับประเทศสำหรับนิสิตภาควิชาพืชไร่นา คณาจารย์ และผู้สนใจ

https://kasets.art/UNseGK

แฟ้มรูปภาพ