ภาพกิจกรรมสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 25 ระหว่างภาควิชาพืชไร่นา วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 อาคารวชิรานุสรณ์ โดยมีเขตวิทยาเขตบางเขนเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

แฟ้มรูปภาพ