ภาพกิจกรรมการสัมมนาพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการกระจายพันธุ์ต้านทานและการแลกเปลี่ยนแหล่งเชื้อพันธุกรรมสำหรับการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง” จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่สำหรับผลผลิตการเกษตรมูลค่าสูง กิจกรรมการประชุมผู้เชี่ยวชาญมันสำปะหลังระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

แฟ้มรูปภาพ