วันที่ 7 ธ.ค. 66 คณะเกษตร และ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจาก Hubei Science and Technology Association ได้แก่ Mr. Chen Xingrong (Director-level cadres of Hubei Association for Science & Technology), Prof. Zhu Renshan (Professor of Wuhan University / General Manager of Wuhan Yansheng Agricuhural Science & Technology Co.,Ltd.), Mr. Tao Wenzhu
(Deputy Secretary General of Land Society of Hubei

Province / Director of Special Planning Offlce of Hubei Provincial Spatial Planning Institute), Mr. Chang Jingkun (Deputy General Manager of Planning Branch of Hubei Institute of Water Resources Survey and Design Co., Ltd.), and Mr. Yu Jian (Deputy Director of National Offshore Innovation and Entrepreneurship Base for Overseas Talents (Wuhan) / General Manager of Central Zhiguang Technology

Transfer Co.,Ltd.) เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง Wuhan University และ Hubei Science and Technology Association กับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แฟ้มรูปภาพ