ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาสายพันธุ์แท้ของมันสำปะหลังมาตั้งแต่ 2554 เรื่อยมา ถือเป็นการพัฒนาสายพันธุ์แท้ของมันสำปะหลังเป็นที่แรกๆ ของโลก และได้นำสายพันธุ์แท้มาทดสอบความต้านทานต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง (CMD) ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมากที่ อ.เสิงสาง มาอย่างน้อย 3 ปี พบว่า มีสายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคใบด่างได้ดี ซึ่งความตั้งใจเดิมจะใช้สายพันธุ์แท้เหล่านี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการสร้างลูกผสมมันสำปะหลังใหม่ แต่จากการทดสอบที่ผ่านมา พบว่า สายพันธุ์แท้ที่ต้านทาน CMD สามารถให้ผลผลิตที่ดีในพื้นที่ระบาดเมื่อเทียบกับพันธุ์การค้าที่มีอยู่

แฟ้มรูปภาพ