ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Dr. Takayuki Tohge จาก NARA Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น (ศาสตราจารย์ด้าน Plant Metabolomics) ในหัวข้อเรื่อง “CropOmics: Unveiling the Wealth in Agriculture”

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 303 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และท่านใดที่ประสงค์จะเข้าร่วมในรูปแบบ Webex Online สามารถลงทะเบียนเพื่อรับ LINK การประชุมล่วงหน้าได้ โดยแสกน QR code หรือ click link: https://kasets.art/2bvx1o ครับ