เกี่ยวกับเรา

ภาควิชาพืชไร่นา

ภาควิชาพืชไร่นาเป็นหนึ่งในภาควิชาเริ่มแรกของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ก่อตั้งมาเกือบ 80 ปี

ภาควิชาพืชไร่นาเปิดสอนหลักสูตรด้านพืชไร่ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก ที่เน้นหลักการและองค์ความรู้ขั้นสูงและการวิจัยในพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน อ้อย ยางพารา พืชพลังงาน และพืชวงศ์ถั่ว งานวิจัยและหลักสูตรที่เปิดสอนมีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านการศึกษาและทดลองในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช สรีรวิทยาและการผลิตพืช วิทยาการวัชพืช วิทยาการเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร ให้สอดคล้องกับอุปสงค์ด้านอาหารและพลังงาน

งานบริการ

วิจัยและบริการวิชาการ

  • หนังสือ / ตำรา
  • เอกสารเผยแพร่
  • โปสเตอร์งานวิจัย
  • สื่อเสริมความรู้
  • บทความพืชไร่นา
องค์ความรู้ภาควิชาพืชไร่นา

หนังสือ / ตำรา

องค์ความรู้ภาควิชาพืชไร่นา

เอกสารเผยแพร่

องค์ความรู้ภาควิชาพืชไร่นา

โปสเตอร์งานวิจัย

การยกระดับความงอกของมันสำปะหลังด้วยการอบแห้งเมล็ดพันธุ์
องค์ความรู้ภาควิชาพืชไร่นา

สื่อเสริมความรู้

รศ. ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
องค์ความรู้ภาควิชาพืชไร่นา

บทความพืชไร่นา

0

หลักสูตรที่เปิดสอน

0

จำนวนนิสิต

0

จำนวนศิษย์เก่า

0

บุคลากร